Poradíme vám
+421 940 63 63 63
Košík0Item(s)

Váš košík je prázdný

Product was successfully added to your shopping cart.

Reklamační řád

Autobaterieskladom.cz

Autobaterky s.r.o.
Chrenovská 14, 949 01  Nitra
IČO: 46 426 523
DIČ: 2023381943

 

pro reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.autobaterieskladom.cz.

 

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li Kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle Reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny).

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce  

   popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

U veškerého nového zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Není-li Kupující spotřebitelem, není mu záruka za jakost poskytována.

 

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.

 

Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže.

 

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní uplatní u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Prodávající písemné potvrzení.

 

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Prodávající je povinen o sporné reklamaci rozhodnout ve složitějších případech do tří pracovních dnů.

 

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.

Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:
a)
 Informování Prodávajícího e-mailem či písemne

b)kupující musí vždy předložit úplný originál dokladu potvrzujícího nákup zboží

c) zboží musí být dodáno ve stejném stavu jako bylo při nákupu a v originálním obalu (pokud v něm bylo prodáno)
d)
vždy musí být specifikována konkrétní vada
e)
zboží musí být užíváno k činnosti přímo určené povahou zboží
f) zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují
 
 vada nebyla způsobena násilným poškozením nebo nesprávným použitím výrobku
Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

 

Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 2019.